School personnel information

写真b

UEDA Kozi


Organization 【 display / non-display

 • 2001.04.01 - 2005.03.31, Faculty of Language and Culture, Associate Professor

 • 2005.04.01 - 2007.03.31, Course of Language and Culture, Graduate School of Language and Culture, Associate Professor

 • 2007.04.01 - 2007.09.30, Course of Language and Culture, Graduate School of Language and Culture, Associate Professor

 • 2007.10.01 - 2020.03.31, Studies in Language and Culture, Graduate School of Language and Culture, Associate Professor

 • 2020.04.01 - , Studies in Language and Culture, Graduate School of Language and Culture, Professor

 

Academic Papers 【 display / non-display

 • Nihon Kingendai Tyosengo Kyoikusito Aiba Kiyosi, UEDA Kozi, Gengobunkakenkyu, 2009.03, Papers(In Japanese)

 • `Donoyoni'no gaikokugo kyoiku to`naze'no gaikokugo kyoiku:NHK Tyosengo kyoiku bangumi seisakusya no isiki ni miru hiseizisei no seizisei, UEDA Kozi, Hihanteki syakaigengogaku no tenkai(Gengobunka kyodo kenkyu purozyekuto 2006),17-31, 2007.05, Papers(In Japanese)

 • Tyosen minsyusyugi zinmin kyowakoku kenkyu hoho zyosetu:Kosiki siryo no riyo o tyusin ni, UEDA Kozi, Gengo to bunka no tenbo,229-245, 2007.03, Papers(In Japanese)

 • `kyoosei'no zidaini okeru minzoku to gengo,gakkoo, Ohe Hye-Gyeong, Ueda Kozi, Gengo no sessyoku to konkoo,137-171, 2007.01, Papers(In Japanese)

 • `Kotoba no mazyutu'no otosiana:syohisareru `Kyosei', UEDA Kozi, `Kyosei'no naizitu:Hihanteki syakaigengogaku karano toikake,29-53, 2006.05, Papers(In Japanese)

display all >>

Books 【 display / non-display

 • Other, Nihon kingendai Tyosengo kyoikusi, UEDA Kozi, Ishikawa Ryoko, Yamada Kanto, Mitsui Takashi, 2005-2006nendo kagakukenkyuhi hozyokin kibankenkyu(B)"Nihonni okeru Tyosengo kyoikusino sogoteki, zissyoteki kenkyu"kenkyu seika hokokusyo, 2007.03

 • Special, 'Kyosei'no naizitu:Hihanteki syakaigengogakukarano toikake, Ueda Kozi, Yamashita Hitoshi, Sangensya, 2006.05

 • Other, Tyosengo kyoikusi zinbutu zyoho siryosyu, Ueda Kozi, Ishikawa Ryoko, Yamada Kanto, Mitui Takasi, 2005-2006nendo kagakukenkyuhi hozyokin kibankenkyu(B)"Nihonni okeru Tyosengo kyoikusino sogoteki, zissyoteki kenkyu"hokokusyo(1), 2006.03

 • Other, Tyosengo hukukyozai(1), UEDA Kozi, 2003nendo Kagakukenkyuhi hozyokin Wakatekenkyu(B) siryo(2), 2004.03

 • Other, Tyosengo mondo syusei(1), UEDA Kozi, 2002nendo Kagakukenkyuhi hozyokin Wakatekenkyu(B) siryo(1), 2003.03