School personnel information

写真b

SHIGEMORI Keisuke


Keyword

Laser Fusion, High Energy Density Science

Mail Address

Mail Address

URL

http://www.ile.osaka-u.ac.jp/research/phi/

Gender

Male

Organization 【 display / non-display

 • 2001.01.01 - 2004.03.31, Research Assistant

 • 2004.04.01 - 2006.06.30, Institute of Laser Engineering, Research Assistant

 • 2006.07.01 - 2007.03.31, Institute of Laser Engineering, Associate Professor

 • 2007.04.01 - 2017.04.30, Institute of Laser Engineering, Associate Professor

 • 2017.05.01 - 2018.03.31, Institute of Laser Engineering, Associate Professor

 • 2018.04.01 - , Institute of Laser Engineering, Professor

Education 【 display / non-display

Osaka University Faculty of Engineering  Graduated 1993.03
Osaka University Graduate School, Division of Engineering  Completed 1995.03
Osaka University Graduate School, Division of Engineering  Completed 1998.03

Employment Record 【 display / non-display

Associate Professor, Osaka University 2006.07 - 2018.03

Research topics 【 display / non-display

 • Hydrodynamic instability on laser fusion, Fast ignition, High energy density science with intense laser
  Fundamental plasma-related, Solid earth sciences-related, Nuclear engineering-related

Academic Society Membership 【 display / non-display

 • American Physical Society

 

Academic Papers 【 display / non-display

 • Development of a 100-J DPSSL as a laser processing platform in the TACMI consortium, Takashi Sekine , Takashi Kurita , Masateru Kurata , Takaaki Morita , Yuma Hatano , Yuki Muramatsu , Takeshi Watari , Yuki Kabeya , Takuto Iguchi , Ryo Yoshimura , Yoshinori Tamaoki , Yasuki Takeuchi , Yoshio Mizuta , Kazuki Kawai , Yujin Zheng , Yoshinori Kato , Takashi Suzuki , Norio Kurita , Toshiyuki Kawashima , Shigeki Tokita , Junji Kawanaka , Norimasa Ozaki , Yoichiro Hironaka , Keisuke Shigemori , Ryosuke Kodama , Ryunosuke Kuroda , Eisuke Miura, High Energy Density Physics, 2020.08, Papers

 • Small angle X-Ray Scattering with Sub-Micron Rod-assembly Target at SACLA, Masato Ota, Melanie Rödel, Shunsuke Egashira, Tomohiro Izumi, Tatiana Pikuz, Alexander S Pirozhkov, Alejandro Garcia Laso, Alessio Morace, Takumi Minami, Yuji Fukuyama, Yuto Maeda, Bruno Albertazzi, Michel Koenig, Toshinori Yabuuchi, Ozaki Norimasa, Takeshi Matsuoka, Naoki Uehara, Ryutaro Matsui, Yasuhiro Kuramitsu, Hideaki Habara, Keisuke Shigemori, Yasuhiko Sentoku, Takabe Hideaki, Thomas E Cowan, Motoaki Nakatsutsumi, Thomas Kluge, Yuji Fukuda, Kazuhiro Fukami, Yasuaki Kishimoto, Youichi Sakawa,Eleventh International Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications (IFSA2019), 2019.09, International Conference(Non Proceeding)

 • Small angle X-Ray Scattering with Sub-Micron Rod-assembly Target at SACLA, Masato Ota, Melanie Rödel, Shunsuke Egashira, Tomohiro Izumi, Tatiana Pikuz, Alexander S Pirozhkov, Alejandro Garcia Laso, Alessio Morace, Takumi Minami, Yuji Fukuyama, Yuto Maeda, Bruno Albertazzi, Michel Koenig, Toshinori Yabuuchi, Ozaki Norimasa, Takeshi Matsuoka, Naoki Uehara, Ryutaro Matsui, Yasuhiro Kuramitsu, Hideaki Habara, Keisuke Shigemori, Yasuhiko Sentoku, Takabe Hideaki, Thomas E Cowan, Motoaki Nakatsutsumi, Thomas Kluge, Yuji Fukuda, Kazuhiro Fukami, Yasuaki Kishimoto, Youichi Sakawa, 2019.09, International Conference(Proceedings)

 • Development of a 100 J DPSSL as a Laser Processing Platform in the TACMI Consortium, Takashi Sekine, Takashi Kurita, Masateru Kurata, Yuma Hatano, Yuki Muramatsu, Yasuki Takeuchi, Takaaki Morita, Yuki Kabeya, Yoshinori Tamaoki, Takuto Iguchi, Takeshi watari, Ryo Yoshimura, Kazuki Kawai, Yujin Zheng, Yoshinori Kato, Norio Kurita, Toshiyuki Kawashima, Shigeki Tokita, Junji Kawanaka, Kohei Miyanishi, Takeshi Matsuoka, Norimasa Ozaki, Yoichiro Hironaka, Keisuke Shigemori, Ryosuke Kodama, Eisuke Miura, Ryunosuke Kuroda, 2019.09, International Conference(Proceedings)

 • Observation of Ultra-High Energy Density State with X-Ray Free Electron Laser SACLA, Yuto Maeda, Kohei Miyanishi, Youichiro Hironaka, Yuji Hukuyama, Neo Hujiwara, Hiroki Kato, Toshihiro Iwasaki, Youichi Sakawa, Tomohiro Izumi, Shunsuke Egashira, Naoki Higashi, Yasuhiko Sentoku, Ryosuke Kodama, Norimasa Ozaki, Takeshi Matsuoka, Toshihiro Somekawa, Toshinori Yabuuchi, Keiichi Sueda, Yuichi Inubushi, Tadashi Togashi, Akira Kon, Shoso Shingubara, Tomohiro Shimizu, Masatsugu Teraura, Yoshihumi Ozaki, Akinori Okumura, Keisuke Shigemori,The 11th International Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications (IFSA , 2019.09, International Conference(Proceedings)

display all >>

Patents / Utility models / Designs 【 display / non-display

 • Japan, source of extreme ultraviolet and EUV source targets, K.Nagai, H.Nishimura, T.NOrimtsu, K.Nishiharam N.Miyanaga, M.Nakatsuka, Y.Izawa, M, Nakai, K.Shigemori, M.Murakami, et al., PCT/JP2003/16947(Application), 2004.04

Awards 【 display / non-display

 • The LSJ award for distinguished achievements in research, The Laser Society of Japan, 2011.05

 • 13th Contributed Paper Award of JSPF, H. Nishimura, K. Shigemori, M. Nakai, S. Fujioka, Y. Shimada, K. Nagai, T. Norimatsu, K. Nishihara, N. Miyanaga, Y. Izawa, T. Kawamura, T. Nishikawa, A. Sasaki, Japan Society f Plasma Science and Nuclear Fusion Ressearch, 2005.11