School personnel information

写真b

Sentoku Yasuhiko


Organization 【 display / non-display

  • 2016.08.01 - 2017.04.30, Institute of Laser Engineering, Professor

  • 2017.05.01 - , Institute of Laser Engineering, Professor

 

Academic Papers 【 display / non-display

  • Electromagnetic field growth triggering super-ponderomotive electron acceleration during multi-picosecond laser-plasma interaction, Sadaoki Kojima, Masayasu Hata, Natsumi Iwata, Yasunobu Arikawa, Alessio Morace, Shohei Sakata, Seungho Lee, Kazuki Matsuo, King Fai Farley Law, Hiroki Morita, Yugo Ochiai, Akifumi Yogo, Hideo Nagatomo, Tetsuo Ozaki, Tomoyuki Johzaki, Atsushi Sunahara, Hitoshi Sakagami, Zhe Zhang, Shota Tosaki, Yuki Abe, Junji Kawanaka, Shigeki Tokita, Mitsuo Nakai, Hiroaki Nishimura, Hiroyuki Shiraga, Hiroshi Azechi, Yasuhiko Sentoku, Shinsuke Fujioka, Communications Physics,2・99・1, 2019.08, Papers

  • Enhancing laser beam performance by interfering intense laser beamlets, A. Morace, N. Iwata, Y. Sentoku, K. Mima, Y. Arikawa, A. Yogo, A. Andreev, S. Tosaki, X. Vaisseau, Y. Abe, S. Kojima, S. Sakata, M. Hata, S. Lee, K. Matsuo, N. Kamitsukasa, T. Norimatsu, J. Kawanaka, S. Tokita, N. Miyanaga, H. Shiraga, Y. Sakawa, M. Nakai, H. Nishimura, H. Azechi, S. Fujioka, and R. Kodama, Nature Communications,10・2995, 2019.07, Papers

  • Theoretical modeling of picoseconds petawatt laser-plasma interactions, N. Iwata, N. Higashi, K. Sugimoto, T. Sano, K. Mima, Y. Sentoku,The 46th European Physical Society Conference on Plasma Physics (EPS2019), 2019.07, Conference Report / Oral Presentation

  • Electron acceleration in dense plasmas heated by a picosecond relativistic laser, N. Iwata, Y. Sentoku, T. Sano, K. Mima, Nuclear Fusion,59・086035, 2019.07, Papers

  • Enhancing laser beam performance by interfering intense laser beamlets, A Morace, N Iwata, Y Sentoku, K Mima, Y Arikawa, A Yogo, A Andreev, S Tosaki, X Vaisseau, Y Abe, S Kojima, S Sakata, M Hata, S Lee, K Matsuo, N Kamitsukasa, T Norimatsu, J Kawanaka, S Tokita, N Miyanaga, H Shiraga, Y Sakawa, M Nakai, H Nishimura, H Azechi, S Fujioka, R Kodama, Nature Communications,10(1) 2995, 2019.07, Papers

display all >>

Awards 【 display / non-display

  • American Physical Society Fellowship, Yasuhiko Sentoku, American Physical Society, 2018.09