School personnel information

写真b

Abe Yuuki


Organization 【 display / non-display

  • 2014.04.01 - 2017.03.31, Department of Sustainable Energy and Enveronmental Engineering, Graduate School of Engineering, Doctoral Program Student

  • 2017.04.01 - 2017.04.30, Institute of Laser Engineering, Specially Appointed Researcher

  • 2017.05.01 - 2020.03.31, Institute of Laser Engineering, Specially Appointed Researcher

  • 2020.04.01 - , Institute of Laser Engineering, Specially Appointed Researcher

 

Academic Papers 【 display / non-display

  • Second Harmonics Generation on LFEX, Yasunobu Arikawa, Zhanggui Hu, Koji Tsubakimoto, Masayasu Hata, Kazuki Nanjo, Shota Takahashi, Alessio Morace, Ryunosuke Takizawa, Mao Takemura, Yuki Abe, Takumi Minami, Yuki Okuma, Shohei Sakata, Seungho Lee, Kazuki Matsuo, King Fai Farley Law, Hiroki Morita, Akifumi Yogo, Hiroshi Azechi, Mitsuo Nakai, Yasuhiko Sentoku, Shigeki Tokita, Junji Kawanaka, Masashi Yoshimura, Hiroyuki Shiraga, Tomoyuki Johzaki, Hitoshi Sakagami, Tetsuo Ozaki, Sadaoki Kojima, Shinsuke Fujioka, Ryosuke Kodama, 2019.09, Conference Report / Oral Presentation

  • The avalanche image intensifier panel for fast neutron radiography by using laser-driven neutron sources, R.Mizutani, Y.Arikawa, Y.Abe, J.Nishibata, A.Yogo, M.S.Reza, H.Nishimura, A.Taketani, T.Kobayashi, Y.Yoshimura, Y.Wakabayashi, Y.Ikeda, Y.Otake, K.Mima, S.Fujioka, M.Nakai, and H.Shiraga,Inertial Confinement Fusion and Applications, 2019.09, International Conference(Proceedings)

  • Electromagnetic field growth triggering super-ponderomotive electron acceleration during multi-picosecond laser-plasma interaction, Sadaoki Kojima, Masayasu Hata, Natsumi Iwata, Yasunobu Arikawa, Alessio Morace, Shohei Sakata, Seungho Lee, Kazuki Matsuo, King Fai Farley Law, Hiroki Morita, Yugo Ochiai, Akifumi Yogo, Hideo Nagatomo, Tetsuo Ozaki, Tomoyuki Johzaki, Atsushi Sunahara, Hitoshi Sakagami, Zhe Zhang, Shota Tosaki, Yuki Abe, Junji Kawanaka, Shigeki Tokita, Mitsuo Nakai, Hiroaki Nishimura, Hiroyuki Shiraga, Hiroshi Azechi, Yasuhiko Sentoku, Shinsuke Fujioka, Communications Physics,2・99・1, 2019.08, Papers

  • Electromagnetic field growth triggering super-ponderomotive electron acceleration during multi-picosecond laser-plasma interaction, Sadaoki Kojima, Masayasu Hata, Natsumi Iwata, Yasunobu Arikawa, Alessio Morace, Shohei Sakata, Seungho Lee, Kazuki Matsuo, King Fai Farley Law, Hiroki Morita, Yugo Ochiai, Akifumi Yogo, Hideo Nagatomo, Tetsuo Ozaki, Tomoyuki Johzaki, Atsushi Sunahara, Hitoshi Sakagami, Zhe Zhang, Shota Tosaki, Yuki Abe, Junji Kawanaka, Shigeki Tokita, Mitsuo Nakai, Hiroaki Nishimura, Hiroyuki Shiraga, Hiroshi Azechi, Yasuhiko Sentoku, Shinsuke Fujioka, Communications Physics,2 99-1-99-12, 2019.08, Papers

  • Enhancing laser beam performance by interfering intense laser beamlets, A. Morace, N. Iwata, Y. Sentoku, K. Mima, Y. Arikawa, A. Yogo, A. Andreev, S. Tosaki, X. Vaisseau, Y. Abe, S. Kojima, S. Sakata, M. Hata, S. Lee, K. Matsuo, N. Kamitsukasa, T. Norimatsu, J. Kawanaka, S. Tokita, N. Miyanaga, H. Shiraga, Y. Sakawa, M. Nakai, H. Nishimura, H. Azechi, S. Fujioka, and R. Kodama, Nature Communications,10・2995, 2019.07, Papers

display all >>