School personnel information

写真b

Ueda Kenichi


Organization 【 display / non-display

  • 2013.04.01 - 2017.04.30, Institute of Laser Engineering, Specially Appointed Professor

  • 2017.05.01 - , Institute of Laser Engineering, Specially Appointed Professor

 

Academic Papers 【 display / non-display

  • Highly Repeatable Power Laser with Active Mirror, Junji KAWANAKA, Shigeki TOKITA, Junpei OGINO, Keiko MATSUMOTO, Hidetsugu YOSHIDA, Koji TSUBAKIMOTO, Kana FUJIOKA, Li ZHAOYANG, Noboru MORIO, Ryo YASUHARA, Shinji MOTOKOSHI, Yasushi FUJIMOTO, Yoshiki NAKATA, Masashi YOSHIMURA, Noriaki MIYANAGA, Masayuki FUJITA, Kenichi UEDA and Ryosuke KODAMA,The 11th International Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications (IFSA 2019), 2019.09, International Conference(Non Proceeding)